Skip to content Skip to footer

Ένα Κέντρο Αριστείας για τον Τουρισμό που απαντάει στις ανάγκες αναβάθμισης των δεξιοτήτων σας

Το έργο


Το TOUR-X είναι ένα Κέντρο Επαγγελματικής Αριστείας (ΚΕΑ) για τον Τουρισμό.

Το TOUR-X οραματίζεται τη δημιουργία αριστείας στον τομέα του Τουρισμού μέσω μιας εκ των «από κάτω προς τα πάνω» προσέγγισης, όπου οι πάροχοι εκπαίδευσης της κοινοπραξίας θα ενισχύσουν την ικανότητά τους να προσαρμόζουν την παροχή δεξιοτήτων στις συνεχώς μεταβαλλόμενες οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες του τομέα.

Το έργο TOUR-X, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διευθύνεται από μια κοινοπραξία 23 έμπειρων εταίρων που εκπροσωπούν τους σημαντικότερους Παρόχους Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της τουριστικής εκπαίδευσης, τους Επαγγελματίες του Τουρισμού και τις Περιφερειακές Αρχές των επτά χωρών στις οποίες υλοποιείται το έργο. Συγκεκριμένα, το TOUR-X πρόκειται να δημιουργήσει δίκτυα συνεργασίας σε περιφερειακό επίπεδο, με τίτλο “Τρίγωνα Γνώσης”, στη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία, τέσσερις από τις κορυφαίες χώρες στον τομέα του Τουρισμού στην Ευρώπη. Τα Τρίγωνα Γνώσης συγκεντρώνουν παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, εκπροσώπους του επιχειρηματικού τομέα και των δημόσιων αρχών, προκειμένου να συνεργαστούν καλύτερα και να συμβάλουν στην περιφερειακή ανάπτυξη στον τομέα του Τουρισμού.

Κύριοι στόχοι

Προώθηση της εθνικής/διακρατικής συνεργασίας

μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων μέσω της δημιουργίας του διακρατικού οικοσυστήματος TourX για την Αριστεία στον Τουρισμό

Αύξηση της πρόβλεψης δεξιοτήτων

στην τουριστική βιομηχανία μέσω της δημιουργίας ενός WatchTower

Αύξηση της εργασιακής απασχόλησης του τομέα

και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας

Αύξηση των επενδύσεων

στο ανθρώπινο δυναμικό που σχετίζεται με τον τουρισμό

Επίτευξη

ενός πιο δίκαιου, βιώσιμου και ανθεκτικού μοντέλου στον τουρισμό

Προώθηση της διεθνοποίησης

για την αντιμετώπιση μακροχρόνιων διαρθρωτικών αδυναμιών

Δημιουργία βρόγχων ανατροφοδότησης

για την προσαρμογή της παροχής ΕΕΚ

Βελτίωση της εικόνας της ΕΕΚ

στον τομέα του Τουρισμού

ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟI

Θεσμοί

 • Φορείς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, Τοπικές τουριστικές επιχειρήσεις

  Ενώσεις επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε εθνικό, περιφερειακό, τομεακό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

 • Επιμελητήρια που σχετίζονται με τον τουρισμό, Εμπορικά Επιμελητήρια, Τουριστικές ενώσεις,

  τοπικές/περιφερειακές/εθνικές αρχές με τμήμα τουρισμού

 • Άλλα εγκεγκριμένα έργα στο πλαίσιο της προκύρηξης
 • Εταίροι TourX μέσω Οργανισμών “Ομπρέλας”

Ιδιώτες

 • Διευθυντές ΕΕΚ, Επιχειρηματίες, Εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού
 • Εκπαιδευόμενοι ΕΕΚ σε επαγγέλματα που σχετίζονται με τον τουρισμό
 • Μέλη του προσωπικού ΕΕΚ, Εργαζόμενοι που εργάζονται στην τουριστική βιομηχανία
 • Λοιποί: ευρύτερο κοινό, εργοδότες, δημοσιογράφοι, μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ

Στο TourX στοχεύουμε στη δημιουργία υψηλού επιπέδου βιώσιμου συστημικού αντίκτυπου στα ακόλουθα επίπεδα:

Σε τοπικό/περιφερειακό/εθνικό επίπεδο

 • Βελτίωση της εικόνας της ΕΕΚ στον τομέα του Τουρισμού
 • Ενισχυμένη προσαρμοστικότητα της ΕΕΚ
 • Αυξημένη αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση των προτεραιοτήτων για τις δεξιότητες, ιδίως όσον αφορά την ανταπόκριση στις ανάγκες των εργοδοτών
 • Δημιουργία μιας πιο καινοτόμου και βιώσιμης τουριστικής οικονομίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο
 • Δημιουργία μιας πιο ολοκληρωμένης και περιεκτικής προσέγγισης παροχής δεξιοτήτων
 • Θα επιτευχθεί πλήρης ανάκαμψη από τις αρνητικές επιπτώσεις του Covid-19 στον τομέα του τουρισμού
 • Βελτίωση της αναγνώρισης και της πιστοποίησης των δεξιοτήτων για εργαζόμενους στον τομέα του τουρισμού
 • Θετική αλλαγή στη στάση των εργοδοτών του τουριστικού τομέα (κυρίως των μικρών/μικρομεσαίων επιχειρήσεων) που συμμετέχουν στην εκπαίδευση.
 • Διεύρυνση της συμμετοχής των μη τυποποιημένων μαθητών στα επαγγελματικά EQF επίπεδα 3-5 και της συμμετοχής των ενηλίκων σε προγράμματα Διά Βίου Μάθησης
 • Βελτίωση επιτευγμάτων των μαθητών, συμπεριλαμβανομένης της μετάβασης στην εργασία και της εξέλιξης εντός της εργασιακής απασχόλησης

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο

 • Ενίσχυση της κινητικότητας στον κλάδο του τουρισμού, προώθηση της διεθνοποίησης για την αντιμετώπιση πάγιων διαρθρωτικών αδυναμιών
 • Θα δημιουργηθούν ισχυρές και διαρκείς εταιρικές σχέσεις και δεσμοί μεταξύ της κοινότητας της ΕΕΚ και του κόσμου της εργασίας διασυνοριακά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
 • Ο πολιτικός αναστοχασμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα επιτευχθεί μέσω της συσταθείσας διακρατικής πλατφόρμας TourX για τα ΚΕΑ στον τουρισμό
 • Αύξηση της λειτουργικής ικανότητας του τοπικού/περιφερειακού παρόχου ΕΕΚ
 • Η θέση της ΕΕ ως παγκόσμιου ηγέτη στον τομέα του τουρισμού θα ενισχυθεί.
 • Η πρόβλεψη δεξιοτήτων για τουριστικές εφαρμογές σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρόκειται να ενισχυθεί

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Δημιουργία

του TourX - Διακρατικού Οικοσυστήματος για την Αριστεία της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στον Τουριστικό Τομέα

Σχεδιασμός

μιας TourX "Hospitality Labs" Εργαλειοθήκης Αριστείας

Πιλοτική Λειτουργία

των "Hospitality Labs" για την δημιουργία Αριστείας σε περιφερειακό επίπεδο ​

Δημιουργία

βιώσιμου, συστημικού αντίκτυπου

Kύρια Παραδοτέα

Κάντε κλικ παρακάτω για να δείτε τον πλήρη κατάλογο των κύριων παραδοτέων του έργου TourX.

2.1 Ετήσια Έκθεση για το Διακρατικό οικοσύστημα για την αριστεία στον τουρισμό
2.2 Έκθεση σχετικά με τον αντίκτυπο και την αξιολόγηση της ανταλλαγής ορθών πρακτικών μέσω δράσεων κινητικότητας του προσωπικού
2.3 Μακροπρόθεσμο σχέδιο δράσης
3.1 Πλαίσιο διακυβέρνησης
3.2 Πλαίσιο επανεκπαίδευσης / αναμόρφωσης
3.3 Πλαίσιο ποίοτητας και συστήματος παρακολούθησης αποφοίτων
3.4 Πλαίσιο τεχνικής υποστήριξης για τις ΜΜΕ
3.5 Πλαίσιο σχεδιασμού για προγράμματα σπουδών ανάπτυξης ικανοτήτων
3.6 Πλαίσιο χρηματοδοτικών λύσεων
3.7 Πλαίσιο εκπαίδευσης εκπαιδευτών
3.8 Πλαίσιο ILAs και Microcredentials
3.9 Πλαίσιο διεθνοποίησης
4.1 Έκθεση σχετικά με την πιλοτική εφαρμογή της εργαλειοθήκης TourX
4.2 Τελική “Εργαλειοθήκη TourX”
5.1 Συστάσεις πολιτικής για την ενίσχυση της παροχής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης προσανατολισμένης στον τουρισμό
5.2 Δημιουργία και συντήρηση ενός Παρατηρητηρίου για τις περιφερειακές ανάγκες σε δεξιότητες στον τομέα του τουρισμού
5.3 Ανάπτυξη μηχανισμού αξιολόγησης και παρακολούθησης για την επικύρωση της αριστείας στην ΕΕΚ
5.4 Λύσεις Κλειδί για τη μεταφορά γνώσεων σε φορείς τρίτων
6.1 Σχέδιο διάδοσης και αξιοποίησης
6.2 Πακέτο διάδοσης
6.3 Έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες διάδοσης και εκμετάλλευσης

Χρόνια
0
Χώρες
0
Εταίροι
0
Επιχορήγηση της ΕΕ
0 εκατ.

Εταίροι

23 Εταίροι από 7 χώρες

Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Βέλγιο, Γερμανία και Κίνα.

Επικεφαλής εταίρος: AKMI SA

Τελευταίες ειδήσεις

Ακολουθήστε μας στα social media